Hald-Mortensen, Poul - red.

Høstemark. Status 2001

Bog

DKK 155,00

Høstemark Skov og Mose blev erhvervet i 1988 med det formål at bevare et sted, hvor særligt naturinteresserede kan fordybe sig i naturen og med deresregistreringer og undersøgelser bidrage til en gradvist mere udbygget beskrivelse af ejendommens bevaringsværdige naturtyper. Høstemark har i nogle år været udpeget som et internationalt betydningsfuldt område under både EF-fuglebeskyttelsesdirektivet og EF-habitatsdirektivet. I sådanne områder må forholdene for naturværdierne ikke forringes, men gerne forbedres. Bogen fokuserer i særlig grad på Høstemarks funktion som græsningsskov og som et internationalt betydningsfuldt naturområde, kun lidt forstyrret af publikum. Hovedårsagen til denne fokusering på kronvildtets græsning og lavt publikumspres skyldes, at fredningssagen for Lille Vildmose ændrede karkater i foråret 1999. Denne statusbog er en brik, som på en stilfærdig måde fremlægger naturens egne kendsgerninger om Høstemarkhegnet, der arealmæssigt udgør 6 % af den samlede fredning.

Aage V. Jensens Fonde 2001

På lager

Beskrivelse

INDHOLD: Naturskoven i Høstemark Skov i fortid og nutid. – Naturskoven i Høstemark i dag. – Høstemark Skov i fortiden. – Fra middelalder til 1700-tallet. – Skoven i 1800-tallet. – 1900-tallet. – Skovens udstrækning. – Naturskoven og træarterne. – Drift, overvågning og besøg. – Svampe. – Laver. – Bladmosser i Høstemark Skov. Levesteder for mosser. – Dødt ved. – Gamle, levende træstammer. – Birkesumpen. – Askesumpen. – Ellesumpen. – Nåleskoven. – Højmosen og kantskoven. – Tørvegrave. – Græsdominerede, træfrie områder. – Skovdrift og naturpleje. – . – Karplantefloraen – førhen og nu. – Skoven. – Kær. – Højmose. – Engene. – Overdrevsarealerne. – Floraen. – Bemærkelsesværdige arter. – Floraen i skoven i 1890erne. – Floraændringer siden 1890erne. – Ændringer i de styrende forhold. – Opretholdelse af græs og hegn. – Guldsmede. – Artsliste over guldsmede. – Tæger. – Artsliste over tæger. – Høstemarks sommerfugle.fauna – Undersøgelser af sommerfuglefaunaen. – Sommerfuglenes levesteder. – Artsliste over sommerfugle. – Biller. – Hidtidige undersøgelser. – Vigtige levessteder. – Gammel løvskov. – hule træer. – Bark og ved. – Løv. – Træsvampe. -Skovbund. – Ellesumpe. – Ådsler. – Ekskrementer. – Myretuer og andre dyreboer. – Moser på åben bund. – Sletterne. – Fyrreskov. – Granskov. – Foderhuse, kornoplag m.m. – Vandhuller og grøfter. – Græsningstrykkets betydning. – Høstemarks betydning som elvested for biller. – Myrerne i Høstemark Skov. – På højmosen. – På rimmerne. – Myrer knyttet til ellesumpen. – sjældne arter især knyttet til de lysåbne samfund. – Artsliste over myrer. – Svirrefluer i Høstemark Skov. – Hidtidige registreringer og undersøgelser. – De særligt betydningsfulde naturtyper og levesteder. – Det nuværende publikums tryk. – Artsliste over svirrefluer. – Fugle I Høstemark. – Naturtyper og levesteder med stor betydning for fuglelivet. – Naturtyper og områder, der har relativt mindre betydning. – Publikumstryk . Vurdering af Høstemark som levested for fugle. – .Artsliste over fugle. – Flagermusene i Høstemark Skov. – – Kronvildtet og de øvrige pattedyr samt hvirveldyr på land. – Internationale beskyttelseshensyn og evt. udvidet adgang til Høstemark. – Sammenfattende bemærkninger om sårbarheden hos Høstemarks flora og fauna. – Personliste.- Uindbundet. – Illustreret med tegninger og akvareller af Jens Gregersen. – 306 sider. – Pænt eksemplar.