Dalgas, C.

Bidrag til Kundskab om de danske Provindsers nuværende Tilstand i økonomisk Henseende. Ribe Amt.

Bog

DKK 105,00

Jorderne ere næsten overalt meget sandede, og betydelige Hedestrækninger, især i den midterste og nørdøstlige Deel, afgive just ikke det frydefuldeste Syn. Dog haves ogsaa nogle gode, muldrige Leerjorder, fornemmeligen paa Grevskabet Schackenborg ved Tøndern; og hust og her findes enkelte smaae Strøg med mager Leer, f. Ex. ved Estrup. Men i det hele vilde Ribe Amt dog være en tør og ufrgutbar Egn, dersom det ikke blev gjennemskaaret af saa mange Aaer og Bække.

Landhuusholdningsselskabet. - Reprografisk genudgivelse af Sammenslutningen af Lokalhistoriske Foreninger. 1972.

På lager

Beskrivelse

INDHOLD: Jordernes Beskaffenhed. – Landbeholdninger. – Klimaet. – Udskiftning, Selveiendom, Fæste, Prcellering. – Dyrkningsmaaderne. – Sommerstaldfodringen. – Kunstige Gjædningsmidler. – Arbeidsdyr. – Agerbrugsredskaberne. – Raae Jorder, deres Opdyrkning, Fremgangsmaaden derved. – Omsorgen for god Saaesæd. – Mindre almindelige Sødearter, Foder- og Handelsplanter. – Regler hvorefter Sæden høstes. – Kornvarernes Beskaffenhed, deres Rensning, Tørring og Forædling. – Producenternes Afsætning. – Markfred, Hegn. – Kvægavl. – Hesteavlen. – Faaravlen. – Havevæsenet. – Skove, sluttede Plantninger, Tørvemoser. – Huusfliden, Fabrikindustrien I Ribe, Knipleriet i Egnen af Tøndern. – Agerdyrkernes Fremgang i Kyndighed og Driftighed. – Savnet af et oeconomisk Selskab. – Eiendommens Priis, Tyendet, Binæringsveie. – Forslag til almeengavnlige Foranstaltninger.- Indbundet. – 230 sider. – Som ny.