Tirsdag 31. Januar 2012

Nielsen, Harald.

Pinsedag 2003 var en stor dag i den danske kirke, for da fik vi en nye salmebog, som er et godt værktøj til kristenlivet - ikke kun i gudstjeensten, men i lige så høj grad i det daglige andagtsliv. Der dem, der mener, at at til vor kirkes bekendelsesskrifter bør også høre salmebogen. I hvert fald er salmebogen for rigtigt mange mennesker en kilde til opmuntring og trøst på tunge dage, til glæde og sang på lyse dage og til opbyggelse og afklaring i troens svære liv. Det er i denne sammenhæng, at bogen skal ses. Andagtsbogen er tænkt som en hjælp til at komme i gang med at bruge den nye salmebog. Det foreslås, at man lægger sin andagt ind i en lille liturgi, hvor man begynder med at synge salmen, som er aftrykt som en indledning til hvert afsnit. Så læser man andagten, beder den bøn, der er angivet som afslutning på afsnittet efterfulgt af et Fader Vor. Derved vil man hurtigt få indøvet en lang række af de nye salmer. (...)

Varenummer: - 24.3

Læs mere
Med lov skal land bygges. Grundloven 150 år.

Torsdag 2. August 2012

Nielsen, Harld, red

Titlen på bogen er ikke hentet fra Grundloven, men fra indledningen til Jyske Lov fra 1241. Og alligevel har denne sætning været i danskernes bevidsthed og retsopfattelse i mange år. Hvis ikke der var lov til i landet, ville den stærkeste altid fåret. Det er begrundelsen i Jyske Lov for det lovkompleks, som Valdemar Sejr udgav, og det er grundlaget for demokratiets retsopfattelse, som blev knæsat fra 1849 og frem med Grundloven. Den markerer overgangen til demokrati i Danmark uden, at det gav anledning til blodsudgydelse eller større konflikter. Forudsætningerne for de store samfundsmæssige forandringer, der skete i Danmark 1848-1849 skal man søge i de store vækkelser, der gik hen over Danmark i første halvdel af 1800-tallet. Deisse vækkelser var folkelige med både et politisk og et religiøst indhold. Med nogen ret kan man sige, at Grundloven stikker sine rødder ned i de store landboreformer, der fra 1788 skabte strukturænding i samfundet, der betød, at fæstebønderne fik lejlighed til at erhverve sig egen ejendom. Alt dette og meget mere var resultattet af de liberale tanker, der var på mode ude i den store verden, og som tidligt nåede til Danmark. (...)

Varenummer: - 34.21 - 22

Læs mere

Søndag 2. September 2012

Nielsen, Tove

Bogen er en digtsamling om fysisk og psykisk vold mod kvinder. Kriminalassistent Tove Nielsen har skrevet om sin harme over volden mod kvinder - ikke kun voldtægten, men også den behandling, som kvinder bliver udsat for i retssystemet og politiets behandling af offeret under afhøringen. Tove Nielsen kendte voldsproblematikken indefra gennem sit arbejde hos Kobenhavns Politis Drabsafdeling og Kriminalpolitiet i Helsingør og fra sit engagement hos Joan-søstrenes arbejde. (...)

Varenummer: - s186 - 23

Læs mere
Levende musik

Torsdag 8. November 2012

Nielsen, Carl

Carl Nielsen blev født d. 9. juni 1865 i Sortelung i Nørre-Lyndelse Sogn. En af de første dage i 1884 rejste han til København, og dermed sluttede hans fynske barndom. Det er også titlen på hans erindringer, som nok er den mest kendte bog fra Carl Nielsens hånd. Men den første bog udkom i 1925 og havde titlen "Levende Musik". Det er en samling essays, der fortrinsvis er skrevet til dagbladet "Politiken" og tidsskriftet "Tilskueren", og de er blevet til i perioden 1906-1925. (...)

Varenummer: - 78.04 - 26

Læs mere
Drømme om Frihedstøtten rejst af Borgere for Bønder og Kongen tilegnet.

Mandag 14. Januar 2013

Nielsen, Helge

Frihedsstøtten er et af de ældste og måske også mest omdiskuterede monument i København. I den offentlige debat fremkom forslag til en ændret plascering af støtten i forbindelse med de store nyanlæg i området. Støtten blev rejst for at markere stavnsbåndets ophævelse og for at hylde kongen. Men den var også et monument for bondestanden, rejst af borgere og ikke uden påvirkning fra den franske revolution. Frihedsstøtten er et af de væstenligste kunstværker fra sin tid, og dens tilblivelseshistorie omskiftelig og involverer mange kendte skikkelser fra perioden. Bogen er en collage, hvor støtten og de historiske og kunsthistoriske kendsgerninger bliver levende. Med sin dokumentariske baggrund og et stort illustrationsmateirlae er bogen et polemisk indlæg i debatten om Frihedsstøtten. (...)

Varenummer: - 76.3 - 28.

Læs mere
Molefiskeri

Tirsdag 15. Januar 2013

Nielsen, Harry

Det er med rette, at de danske havne / moler er blevet kaldt landets største fiskeplads for lystfiskere. Her kan alle være med uden at ofre mange penge på udstyr og fiskeleje, og bogen handler derfor udelukkende om molefiskeriets mange muligheder. Der er tips til dem, der har dyrket dette fiskeri i mange år, mens begynderen får den fornødne vejledning til at komme i gang. Beskrivelserne af de enkelte metoder og grejer er underbygget af tegninger og fotografier. (...)

Varenummer: - 79.99

Læs mere
Almen musikdidaktik

Tirsdag 11. Marts 2014

Nielsen , Frede W.

Bogen har to overordnede formål: 1. At analysere nogle centrale forhold i musikundervisningen på en rimelig og nuanceret måde. 2. At medvirke til at uddannelsen af musikundervisere sker på et mere reflekteret og nuanceret grundlag. Forfatterens hensigt med bogen er ikke at fortælle, hvordan musikundervisningen bør være, men at give bedre mulighed for at træffe bevidste og begrundede fagdidaktiske valg. Tekster og udsagn, som angår musikundervisning, har ofte foreskrivende og anvisende karakter. Nogle tekster har netop til opgave at være det. Det gælder bekendtgørelser, læseplaner og officielle vejledninger. En vigtig opgave for en ikke-normativ didaktik er at analysere og afdække de bagvedliggende forudsætninger, begrundelser og anvisninger. (...)

Varenummer: - 37.1478 - H12

Læs mere

Lørdag 26. Juni 2010

Nielsen, Asger J. - Bodelsen, Anders., Højholt, Per m.fl.

- De første dyresamlinger er beskrevet for mere end 1000 år siden i Kina. I Europa fik vi den første spæde begyndelse til enzoologisk have omrking 1750, hvor Det Keyserlige Menageri blev etableret. I dag ville vi nok ikke kalde det for en zoologisk have, men som navnet siger et menageri af værste slags. Den første egentlige zoologiske have blev etableret i London i 1828 og forholdene var her væsentligt forbedrede uden, at vi i dag vil sige, at forholdene var acceptable.Siden Løveparken blev etableret for 25 år siden, er udviklingen gået stærkt og har fulgt mønstret med forbedrede forhold for dyrene, så Givskud Zoo kan give sit bidrag til en forståelse af samspillet med naturen. (...)

Varenummer: - 58.04

Læs mere
Socialisten. Socialdemokratisk Tidsskrift 1923.

Tirsdag 20. Marts 2012

Nielsen, J. P - Palbo, Hans., Sørensen, H. P.

Uddrag fra nr. 5: Af Socialismens Klassikere er Fried´rich Engels utvivlsomt den, der har interesseret sig mest for danske Forhold. Dette fremgaar navnlig af Engels brevveksling med Karl Marx, med hvilken han i 1844 knyttede et Venskabsforhold, som varede uafbrudt til Marx's Død. Særlig venligsindet over for Danmark kan Engels egentlig ikke siges at være i et Brev til Marx fra omkring Aarskiftet 1847/47. Brevet er skrevet under et Ophold i Paris. Spøgefuldt bemærker Engels, at foruden med "Pigerne" har han i den sidste Tid ogsaa haft Omgang med Danmark og det øvrige Norden. Man mærker straks, at det er den unge, overmodige Engels, der har Ordet: Et saadant Maal af Moralitets-, Lavs- og Standsmisere som i Danmark findes intetsteds mere. Hellere være den mindste Tysker end største Dansker. Danskerne, siger han, kalder Tyskerne Vindbeutler og anser sig for at være de ægte Repæsentanter for germansk Væsen (s. 119) (...)

Varenummer: - 32.261 - 20.

Læs mere
Socialisten. Socialdemokratisk Tidsskrift 1925.

Søndag 18. Marts 2012

Nielsen, J. P. - Palbo, Hans., Sørensen, H. P.

Uddrag fra nr. 1: Der er et gammelt Ordsprog, der siger, at man hænger de smaa Tyve og lader de store løbe. Den første Halvdel af dette Ordsprog passer dog ikke i vor Tid. Nu hænger man ikke de smaa Tyve, man "hæfter" dem bare. Derimod synes den sidste Halvdel af Ordsproget at have haft Gyldighed indtil den 11. December 1924, paa hvilken Dato Justitsministeren afskedigede Chefen for Opdagelsespolitiet og tildelte Politidirektøren m.fl. Irettesættelser, fordi Københavns Politi havde sluttet en Del Sager mod pæne Folk, der var kommet til at forbryde sig mod Loven uden, at der var rejst Tiltale mod dem. Det er forstaaeligt, at denne Affære har vakt pinlig Opsigt. At saadan noget kunde finde Sted i tidligere Tid, kunde man forstaa, men i vor oplyste og demopkratiske Tidsalder mente man dog, at den rent formelle Lighed for Loven var en Kendsgerning, og det føles højst ubehageligt at blive revet ud af denne Illusion. (...)

Varenummer: - 32.261 - 21. -

Læs mere

Fredag 17. December 2010

Nielsen, Karl Erik., Carruso, Jesper Dahl.

Historien om det danske golfmirakel er historien om en generation med usædvanligt mange talenter, der siden ungdomsårene har ligget i indbyrdes hård konkurrence. Der er tale om ukulige og temperamnetsfulde individualister med ambitioner om at blive de bedste. Bogen indeholder desuden interviews med Thomas Bjørn, Steen Tinning samt de andre danske elitespillere og deres familier. (...)

Varenummer: - 79.76

Læs mere

Torsdag 1. April 2010

Nielsen, Stinus, Brøcher, Karl.

- Stinus Nielsens erindringer er gennem en årrække fortalt til Karl Brøcher. - Da Stunus Nielsen i 1972 blev pensioneret overlærer, trak han sig tilbage fra Danmarks Lærerforenings ledelse efter mere end 40 års medlemskab af hovedbestyrelsen. Heraf de sidste 16 år som dens formand. (...)

Varenummer: 99.4

Læs mere

Torsdag 13. Oktober 2011

Nielsson, Arne.

Man kan sige, at troen i virkeligheden er det, der før livet værd at lve. Når vi har troen, ser vi mulighederne i de opstillede mål og tør gå efter dem. Hvad er det, der gør forskellen? Det er troen på én selv. Hvis man har troen, kan tingene lade sig gøre. Har du den ikke, så bliver det et opad-bakke-projekt. Denne bog kan hjælpe til at få troen på, at tingene lykkes. Den skal ses som en slags værktøjskasse, der kan bruges til egen personlig udvikling. I forløbet skal man have defineret en række overordnede spørgsmål: Hvad er dine mål? Hvad er værdien for dig og dine omgivelser, når du når dine mål? Hvilke konsekvenser er der ved ikke at nå målet? - Hvem kan hjælpe og hvordan? Svarene på spørgsmålene kan bogen hjælpe med at besvare, hvis man går aktivt ind for at bruge den. (...)

Varenummer: - 15.2 - 15.

Læs mere

Fredag 2. December 2011

Nielung, Henrik

Bogen henvender sig til et bredt udsnit af læsere med interesse for Fredericias og omegns historie. Skulpturer, mindetavler over personer samt andre mindesmærker er forsynede med noter og billeder. Det kan være oplysninger de personer, der er opsat mindetavler over, eller det kan være oplysninger om begivenheder, der har givet anledning til opsætning af skulpturer m.m. Privat opstillede skulpturer er ikke medtaget, og det er heller ikke familiegravmæler og epitafier eller andre mindetavler i kirkerne. I forbindelse med de enekte billeder er som regel henvisning til trykte kilder,der kan tjene som dokumentation. (...)

Varenummer: - 46.4 - 17.

Læs mere

Mandag 5. September 2011

Niklasson, Grit, red.

Bogen giver viden om de sociale og uddannelsesmæssige forhold, der har betydning for pædagogens arbejde samt viden om den forvaltningsmæssige opbygning og opgavefordeling i forbindelse herrmed. Desuden giver bogen indsigt i det sociale samspil mellem den enkelte, familien og samfundet samt forudsætninger for og fardigheder i at klarlægge og løse sociale situationer og problemer i forbindelse med det pædagogiske arbejde. (...)

Varenummer: - 33.9 - 14

Læs mere

Torsdag 12. August 2010

Nilsson, Sten Åke.

Bogen begynder ved vikingetiden, så langt tilbage som man kan komme uden at være henvist til rekonstruktioner på arkæologisk vis. Den slutter, hvor modernismen begynder omkring 1925. Arkitekturens historie er ingen isoleret begivenhed. Bygninger bliver til og eksisterer i et samspil mellem ideer og faktiske sammenhænge. Det svenske syn dominerer, men den fejl deles af den forviste, katolske biskop Olaus Magnus, som midt i 1500-tallet nedskrev sin historie om det nordeiske folk. Veltalende redegjorde han for den strenge kulde og andre tvingende faktorer miljøet. Men han var også den første til at lægge vægt på opfindsomheden og mangfoldigheden i byggeriet. (...)

Varenummer: - 71.5

Læs mere

Onsdag 2. Juni 2010

Nilsson, Ruth. - , Thorsell, Lennart.

Kvindehistorie - findes der sådan en? Hvilken rolle har kvinden spillet i historien? Hendes samfundsstilling har vekslet i de forskellige historiske perioder, kulturer og samfundsklasser. Selv meningerne om kvindens natur har skiftet med samfundsforhold, religion og ideologiske forestillinger. Lige siden antikken har der været kvindesagsdiskussioner. Synspunkterne har fordelt sig fra direkte kvindefjendtlighed og undervurdering af kvindens intellekt til kvindeidealisering. (...)

Varenummer: - 32.5

Læs mere

Tirsdag 2. November 2010

Noelen-Hoeksema, Susan

Kvinder kan gruble over hvad som helst - udseende, familie, karriere og helbred. Det hører måske bare med til at være kvinde, men overtænkning kan have en ren giftvirkning på kvinders tilværelse. Den står i vejen for motivation til at løse problemer, og den kan fordrive nogle venner og familiemedlemmer. Det behøver imidlertid ikke at være sådan. Kvinder kan træne sig i at bevare sindsroen og deres gennemslagskraft under konflikter og kaos. Det første skridt mod overtænkning går ud på at løsne tankernes greb, så de ikke fortsat virker kvælende. det andet skridt hanler om at kravle ud af dyndet og op ¨på fast grund. Kernen i bogen er en række praktiske strategier til gennemførelse af hvert enkelt skridt: At løsne grebet, kravle op på fast grund og undgå fremtidige fælder. (...)

Varenummer: - 15.2

Læs mere

Lørdag 24. September 2011

Nolen-Hoeksema, Susan.

Kvinder har i løbet af en årrække opleveet en hidtil uset vækst i uafhængighed og muligheder. Det har givet større frihed til at vælge, hvilke typer forhold, man ønsker sig, hvorvidt og hvornår man vil have børn, hvilken karriere man vil have og mange andre valg, som var utænkelige for nogle generationer siden. Og alligevel er mange kvinder ved at drukne i bekymringer, tanker og følelser, der hvirvler uhæmmet rung og trækker humøret og energien nedad, så snart der er en pause i dagens aktiviteter. Kvinderne lider af en epide af overtænkning. At forsøge at overvinde denne overtænkning er som at prøve at undslippe kviksand. Men det første skridt hen mod friheden er at løsne tankernes greb, så de ikke fortsætter med at trække en længere ned. Det andet skridt er at kravle ud af yndet og op på fast grund, hvor man se tingene mere klart og træffe gode valg om fremtidige retninger. Kernen i bogen er en række strategier til gennemførelse af hvert enkelt skridt: At løsne grebet, at kravle op på fast grund og undgå fremtidige fælder. (...)

Varenummer: - 15.2 - 15.

Læs mere

Søndag 9. Maj 2010

Nordberg, Terje

Mental træning er et velkendt begreb inden for virksomhedsledelse, personaletræning, topidræt og forskellige former for terapeutiske retninger. Udtrykket dækker over en lang række teknikker, som har til formål at udnytte de personlige ressourcer bedre - visualisering, positiv tænkning, meditation, afspænding m.m. (...)

Varenummer: - 61.36.

Læs mere

Torsdag 4. November 2010

Nordberg, Terje.

Mental træning er et velkendt begreb inden for virksomhesledelse, personaletræning, topidræt og forsekllige former for tearpeutiske retninger. Udtrykket dækker over en lang række teknikker, som har til formål at udnytte de personlige ressourcer bedre - visualisering, positiv tænkning, meditation, afspænding m.m. Bogen giver ikke nye og smarte opskrifter og sundhedsråd for krop og sjæl. I stedet tager den udgangspunkt i det faktum, som alle kender til: At det er svært at lave om på indgroede vaner. Forfatteren giver gode råd til dem, der har bestemt sig for at ændre på forhold i deres liv, men som ikke rigtigt ved hvordan. Måned for måned gennemgås forskellige situationer og problemer i hverdagen samt forslag til, hvordan begge dele kan håndteres. (...)

Varenummer: - 61.36

Læs mere

Søndag 3. April 2011

Nordberg, Terje.

Hvad er det, der gør os til den, vi er? Er det vores opvækst, vores gener eller de oplevelser, vi har haft i vores liv? Er det ubevidste noget, vi bør frygte eller bruge konstruktivt til at lære os selv bedre at kende? Disse og mange andre sprøgsmål har mennesker tænkt over i tusinder af år. Det gjorde de derfor også, før psykolgerne gjorde forskningen i menneskets sind til en videnskab. Bogens målgruppe er unge, men kan også inspirere andre til at lære sig selv at kende. (...)

Varenummer: - 13 - 15

Læs mere

Torsdag 12. Maj 2011

Nordberg, Terje.

Aldrig har vi modtaget så megen information om sundhed, og aldrig har forvirringen om, hvad der er sundt og usundt været større. Og aldrig har så mange sundhedskampagner forfejlet deres sigte. Hvad skal vi tro, og hvad skal vi mene? Forfatteren til bogen slår et salg for, at vi skal stole lidt mere på os selv og lidt mindre på skiftende sundhedsguruer og de nyeste, amerikanske undersøgelser. Hvad med at gå ind for hverdagens små velvære-oplevelser og droppe det uendelige afvænnings- og kurslaveri? Hvad med at dyrke lysten og lasten med god samvittighed? Forfatteren hylder sine egne sundhedsinspiratiorer. Det er bl.a. Henrik Voldborg, Johannes Møllehave, Suzanne Brøgger og William Heinesen, der hævder, at den gedigne og livsvarige sundhed først indfinder sig den dag, hvor vi tillader os at dagdrømme, grine, synge, kede os med anstand eller nyde en god pibe tobak eller et glas rødvin - med god samvittighed! (...)

Varenummer: - 61.3 - 7

Læs mere

Torsdag 31. Marts 2011

Nordberg, , Terje.

Uanset, hvad man foretager sig af motion eller idræt, er der en stemme, som hele tiden hvisker dig i øret: "Det går aldrig godt!", "slap nu af!" ,"nu har du ham! " eller " det er nu, det gælder". Ofte får denne stemme det afgørende ord. Både når det gælder nyedelse og præstationer, men et godt træningsgrundlag er én ting, mental styrke er ofte noget ganske andet. Bogen giver inspiration og og praktiske ideer til, hvordan man kan give sig selv en smule lovlig, mental doping - på eget niveau og inden for egene idrætsgrene. (...)

Varenummer: - 79.601 - 26.

Læs mere
Typografisk ABC for bogvenner

Fredag 9. November 2012

Nordlunde, Volmer C

Før bogtrykkerkunstens opfindelse og omtrent 400 år derefter, da lat papir var håndgjort, behøvede man ikke at ofre formatet mange tanker. Det bestemtes af teknikken, fordi rammerne, hvori papiret fremstilledes, havde den form og størrelse, der var bekemmest for papirmageren. Variationsmulighederne var ikke ret store. Disse forhold ophørte efter papirmaskinens opfindelse ca. 1800, for nu kunne papiret udkæres efter ønske. I fagsproget kaldes satssiden for klummen, men ordet bør retteligt staves kolumnen, fordi det er afledt af det laintske ord "columna", der betyder søjle. Kolumnen skal have omtrent samme proportioner som papirfladen, uanset om denne er meget eller lidt udnyttet. Med skriftvalget kommer også det centrale ved bogen: Letlæseligheden. Vore bogskrifter er næsten alle kopierede eller stærkt påvirkede af fortidens skriftsnit. I perioden frem til år 1500 var manuskripterne det naturlige forbillede for stemskærerne, selv om ingen kopierede dem så nøje som Johan Gutenberg, hvis skrift svarede så nøje til forbilledet, at hans 42-linjede bibel til forveksling ligner et manuskript. Da de første tyske bogtrykkersvende i begyndelsen af 1460erne kom til Italien, hvor den humanistiske håndskrift var fremherskende, måtte de løse en opgave, der i nogle henseender var vanskeligere en Gutenbergs. De smidige antikvabogstaver lod sig ikke som de stive gotiske overføre direkte til bogtryk. (...)

Varenummer: - 00.1

Læs mere

Side 45 af totalt 66 sider ‹ First  < 43 44 45 46 47 >  Last ›

Emneoversigt bøger

10 nyeste bøger